زندگینامه افلاطون


افلاطون در سال 427 قبل از ميلاد در خانواده اي اشرافي به دنيا آمد.در
18 سالگي با سقراط آشنا شد ومدت 10 سال را به شاگردي سقراط به سر برد.
بعدازاعدام سقراط يك سلسله سفررا آغاز كرد كه طي اين سفرها از نقاط
مختلفي ا جهان نظير مصر و سيسيل و فلسطين ديدن كرد. او در اين سفرها
با انديشه هاي متفاوتي آشنا شد كه تاثير آنها در افكارافلاطون هويدااست.
 

 

 

 


1401 / 04 / 08 0 2498 دانلود رایگان
براي مطالعه افلاطون يقيناً بهترين منبع همان آثار اوست كه در قالبي ادبي
نوشته شده اند . با مطالعه اين آثار به راحتي ميتوان به قريحه ادبي
افلاطون پي برد .با مطالعه نوشته هاي افلاطون ميتوان به سير افكار او پي برد كتب وي را
ميتوانيم براساس دوره اي از زندگي كه افلاطون اقد ام به نگارش آن كرده
:است به سه دسته تقسيم بندي نماييم 
دسته اول كتب و رسالاتي هستند كه دردوران جواني او نگاشته شده اند
نوشته هاي اين دوران اكثرا ديالوگهايي بدون نتيجه گيري هستند . سمت و
.سوي نوشته هاي اين دوران مربوط به فعاليتهاي تربيتي است 
آثار دوره ي ميانسالي برخلاف دوره ي جواني حاوي دیالوگهايي با نتيجه
گيري است . درآثار اين دوره است كه مسايل اساسي فلسفه افلاطون نظير
ايده و مثل مطرح ميگردد. اثر برجسته افلاطون در اين دوره جمهوريت است
بنابراين مطالعه ي آن به عنو ان بخشي از جامعه واجتماع راحت تر است
همانند اينكه به وسيله ي توصيف يك جامعه ي سالم ، توصيف يك فرد سالم
.راحت تر ميشود 

 


21 دانلود

نظرات